INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ WEBU A SLUŽEB

GDPR (General Data Protection Regulation) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o chraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby).

Zpracování osobních údajů upřesňuje dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

MSE CZ s.r.o jako správce osobních údajů (dále jen správce) informuje tímto uživatele webu a zájemce o služby MSE CZ s.r.o. (dále jen subjekt údajů), o zásadách ochrany osobních údajů, způsobem a v rozsahu, který stanoví platné právní předpisy České republiky a Evropské unie.

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

MSE CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem:

- splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, podle podle článku 6 nařízení EU 2016/679, odst. 1, písm. c) a zákona č. 110/2019,

- splnění právní povinnosti zajišťuje MSE CZ s.r.o. podle zákona č. 250/2021 S., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ elektrických a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb.),

- plnění dalších zákonných povinností správce,vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.)

 

KATEGORIE A ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MSE CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje, které získá od subjektu údajů na základě žádosti (objednávky, přihlášky) o výkon plnění povinnosti podle zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.

Jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu), kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail) a další údaje nezbytné pro řádné plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém byly správci poskytnuty.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností, vyplývajících ze smluvního závazku (dále nejsou archivovány).

Osobní údaje jsou zpracovávány s využitím výpočetní techniky i manuálně zaměstnanci správce, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Získané osobní údaje nejsou prostřednictvím MSE CZ s.r.o. zpřístupňovány třetím stranám, nicméně mohou být ve výjimečných případech zpřístupněny příslušným státním orgánům a osobám, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat.

Veškeré osobní údaje, které subjekt údajů správci poskytne, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. MSE CZ s.r.o. používá taková bezpečnostní opatření, která je možné s ohledem na aktuální stav technologii po správci rozumně vyžadovat, aby bylo minimalizováno riziko neoprávněného přístupu k poskytnutým osobním údajům.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má veškerá práva, která mu garantují platné a účinné české a evropské právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

MSE CZ s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (např. zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné.

 

MSE CZ s.r.o nemá stanoveného pověřence. Kontaktní e-mail: sekretariat@msebrno.cz